Mindig is fontosnak tartottuk a fiatal biológusok bevonását a természetvédelembe és kutatásba. Ezzel a céllal hoztuk létre 2005-ben Milvus ösztöndíjat, amivel az évek során egyéni és csoportos kutatási projekteket finanszíroztunk.

Egyetemisták és középiskolás diákok is voltak a sikeresen pályázók között. A pályázatok zöme az ország fontosabb egyetemi központjaiból érkezett, többek között Kolozsvárról, Bukarestből, Jászvásárból, Temesvárról. Egyes pályázók több évben is kutattak az ösztöndíj által nyújtott anyagi segítséget kihasználva. Az ösztöndíj számos ritka faj Romániai helyzetének jobb megismerését segítette elő és jelentős mértékben hozzájárult Románia Natura 2000-es védett területeinek kijelöléséhez. A természetvédelmi témájú projekteken kívül, ökológiai, taxonómiai, morfológiai és genetikai kutatásokat is támogattunk. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Milvus ösztöndíjnak nevelő hatása is van, mivel számos ösztöndíjjal támogatott biológus napjainkban is aktívan részt csoportunk tevékenységeiben és szoros kötődése van a természetvédelemhez.

További információk: office@milvus.ro.

2021-ben nyert projektek (7 leadott pályázat)

 • Iacob Geanina-Magdalena (Babeș-Bolyai Tudományegyetem) a kolozsvári Paracossulus thrips (Lepidoptera, Cossidae) populációinak felmérése
 • Loghin Vasilica (Alexandru Ioan Cuza Egyetem) a tövisszúró gébics (Lanius collurio) költési sikerét befolyásoló tényezőket fogja vizsgálni Neamț megyében.

2020-ban nyert projektek

 • Erős Nándor (Universitatea Babeș-Bolyai): Identificarea și studierea factorilor care determină distribuția broaștei de mlaștină (Rana arvalis)
 • Dinu Andrei (Universitatea București): Monitorizarea coloniilor de păsări ihtiofage din Situl de Cercetări Socio–Ecologice de Lungă Durată Insulele Brăilei

2019-ben nyert projektek

 • Birău Alexandru – Studiul diversității avifaunei din Aria de Protecție Specială Avinfaunistică ROSPA0074 Maglavit – bioindicator al gradului de cosnervare al zonelor umede în conformitate
 • Simon Brigitta Ildikó –  Utilizarea detectabilității pentru a estima habitatul utilizat de reptile, probabilitatea detecției acestora, și numărul minim de vizite care poate concluziona absența unei specii

2018-ban nyert projektek

 • Slejiuc Ionela Marilena – Studiul distribuției speciilor de herpetofaună din județul Timiș
 • Alina Georgiana Cislariu – Studii corologice și populaționale ale relictelor glaciare Ligularia sibirica și Ligularia glauca în flora României
 • Kiss Valentin Adrian – Monitorizarea si protejarea prin popularizarea avifaunei de la Câmpenești

2017-ben nyert projetkek

 • Păun Georgiana Elena – Estimarea distribuției potențiale a viperei de fâneață (Vipera ursinii rakosiensis) în Podișul Transilvaniei utilizând modele de nișă ecologică
 • Cîșlariu Alina Georgiana – Evaluarea stării de conservare a populațiilor de Ligularia sibirica din Nord-Vestul României
 • Oana Morozan – Masuri pentru conservarea in situ a endemitului carpatic “paiusul lui Porcius” (Saussurea porcii) din Rezervartia Biosferei Muntii Rodnei
 • Borbély Edina – Mesteacănul pitic (Betula nana) ca relict glaciar în Tinovul Luci
 • Sotek Alexandru – Populațiile de Euscorpius carpathicus din România: studii integrate de ecologie și taxonomie moleculară
 • Lőrincz Csanád Endre – Studiul morfologic și genetic al subspeciilor sopârlei de câmp (Lacerta agilis)
 • Petronel Spaseni – În căutarea de noi populații de Vipera ursinii moldavica în Rezervația Biosferei Delta Dunării
 • Györkös Péter – Studiul morfologic și genetic al gușterului (Lacerta viridis)
 • Fuciu Cătălin – Evaluarea și monitorizarea populațiilor de ciuvică (Glaucidium passerinum) și minuniță (Aegolius funereus) din zona Păltiniș
 • RĂDAC Ioan-Alexandru – Specii noi de bruchide (Insecta: Coleoptera) și heteroptere (Insecta: Hemiptera) alogene în România și Republica Moldova.

2015-ben nyert projektek

 • Petrișor Gălan – Identificarea coloniilor de vânturel de seară (Falco vespertinus) din Moldova (România)
 • Păun Georgiana Elena – Vipera de stepă în Transilvania: identificarea habitatelor noi folosind tehnici de modelare a nișei ecologice
 • Vitalie Ajder – Ecologia soimului dunarean (Falco cherrug) in Republica Moldova
 • Kovács Csilla – Cercetarea habitatelor a cocoșului de munte (Tetrao urogallus rudolfi)
 • Kelemen Alpár – Cercetări asupra populațiilor cristelului de câmp (Crex crex, L. 1758) în Bazinul Ciucului de Jos pentru protejarea populației și habitatelor rămase
 • Paul Cristian Dincă – Evaluareapopulațiilor șopârlei de nisip (Eremias arguta deserti) de la Vaduși Hanu Conachi

2010-ben nyert projektek

 • Imecs István – Cercetări asupra populațiilor de țipar (Misgurnus fossilis, L. 1758) în bazinul Ciucului pentru elaborarea unui plan de conservare eficient
 • Kovács Zoltán Zsolt – Estimarea populației racului de ponoare (Austropotamobius torrentium) în pârâul Valea Mare (Halmășd)
 • Sugár Szlárd-Preferința de habitate în scară mare a orbeților (Spalax sp.) pe Podișul Someșean și pe Câmpia Transilvaniei
 • Buria István – Estimarea stării de conservare a singurei populații certe a fluturelui Colias myrmidone din România
 • Bolboacă Lucian Eugen – Răpitoarele de noapte din habitatele forestiere ale județului Iași
 • Aczél-Fridrich Zsuzsanna – Cercetări privind distribuția și habitatul șoarecelui săritor de stepă în Transilvania

2007-ben nyert projektek

 • Strugariu Alexandru – Studiul Compoziției și Distribuției Geografice a Herpetofaunei din Județul Iași (România)
 • Amalia Raluca – Actualizarea datelor faunistice privind Familia Syrphidae si Ordinul Aranea din cadrul Parcului Natural Porțile de Fier (bazinul râului Sirinea)
 • Baltag Emanuel –  Chiropterele din Peștera Toșorog

2006-ban nyert projektek

 • Hegyeli Zsolt – Evaluarea populației de popândăi (Spermophilus citellus) în Câmpia de Vest, în vederea desemnării ariilor speciale de protecție
 • Horia Bogdan –  Studiu ecologic si biologic asupra a două populații ale genului Bombina
 • Mezey Zsófia –  Cercetarea conduitei de predare a pârșilor într-o colonie de scorburi artificiale în Munții Gurghiului
 • Nagy Amália –  Studiul populației de Euphydryas maturna din Rezervația Naturală Cheile Turzii în vederea stabilirii strategiei de protecție eficientă
 • Sos Tibor –  Cartografierea herpetofaunei din județul Brașov. Inițierea tinerilor interesați de herpetologie în munca de teren

2005-ben nyert projektek

 • Hegyeli Zsolt – Studiul ichtiofaunistic al brațurilor moarte ale râurilor Olt și Râul Negru din județul Covasna, cu privire specială la unele specii stagnofile rare sau periclitate
 • Manci Cosmin –  Ovidiu Cartarea faunei herpetologice și avifaunistice din perimetrul Ciupercenii Noi și Lacul Bistreț (jud. Dolj)
 • Nagy András Attila –  Compararea din punct de vedere ichtiofaunistic a pârâului Halmășd și Iaz
 • Vinkler Tivadar –  Densitatea pescărâșului albastru (Alcedo atthis) pe râul Someș