Scurta descriere a ariilor protejate
Situl de importanţă comunitară (SCI) ROSCI0369 Râul Mureș între Iernuțeni și Periș este localizat în zona umedă din lunca râului Mureș între localitățile Iernuțeni și Periș, în regiunea biogeografică continentală la o altitudine medie de 347 m și pe o suprafață de 235,9 ha.
Ecosistemele acvatice – zona umedă (râuri, lacuri) – reprezintă o pondere de 49 % din totalul suprafeței ariei. Restul claselor de habitate sunt culturile (teren arabil) și păduri de foioase.
Desemnarea acestui SCI a fost realizată mai ales pentru conservarea următoarelor specii de pești de interes conservativ enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Barbus meridionalis (mreană vânătă), Aspius aspius (avat), Rhodeus sericeus amarus (boarță), Gobio kessleri și Gobio albipinnatus (porcușor de nisip), Cobitis taenia (zvârlugă), Sabanejewia aurata (dunărița) și Zingel streber (fusar). Alte specii cu stil de viață legată de habitatele acvatice prezente în formularul standard a sitului sunt speciile de amfibieni: Triturus cristatus (triton cu creastă) și subspecia Triturus vulgaris ampelensis (tritonul comun) – subspecie endemic Transilvaniei.
În afară de speciile de amfibieni și pești menţionate anterior, formularul standard Natura 2000 face referire la următoarea specie de interes conservativ: țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis), fiind astfel printre puținele situri desemnate pentru această specie.
Aria găzduieşte efective importante din specia Zingel streber, caracteristică acestei zone biogeografice, practic râul Mureș găzduiește una dintre cele mai stabile populații ale speciei.
Fiind un ecosistem preponderent acvatic acesta este foarte vulnerabil la impactul antropic. Categoriile de impact antropic la care zona este vulnerabilă fiind principala cauză a degradării sau distrugerii habitatelor acvatice caracteristice sunt: agricultura intensivă, activitățile industriale, poluarea prin îngrășăminte chimice, extinderea și dezvoltarea teritorială, circulația, braconajul și folosirea ca momeală de către pescari a speciilor Gobio și Zingel streber.

Bibliografie:
Veșcan I., Roșca S., Bilașco Ș. 2016. Studiu de fundamentare privind ”Zonele naturale protejate” – aferent PUG municipiul Reghin. Aedilis proiect SRL, Baia Mare.

Formularul Standard Natura 2000 a sitului ROSCI0369 Râul Mureș între Iernuțeni și Periș

Numărul de persoane implicate în administrarea ariei protejate: 8

Suprafața totală a ariei protejate: 235.9 ha

Primele 3 amenințări cu care vă confruntați:

  • braconajul
  • tăierea copacilor de pe malul râului
  • poluarea apei

Fotografii/FILME ale ariilor naturale protejate: