Scurta descriere a ariilor protejate
Situl se află în regiunea biogeografică Continentală și este caracteristic zonă umedă pe cursul râului Mureș (jud. Mureș). Situl a fost propus de către Grupul Milvus (http://www.natura2000proposals.ro/) în special pentru protecția speciilor de pești dar și pentru protecția unor specii de amfibieni cât și a vidrei. Acesta include râul Mureș cât și zonele din imediata vecinătate a acestuia între localitățile Deda și Reghin (jud. Mureș). La nivelul localității Ideciu de Jos situl cuprinde și câteva brațe moarte ale Mureșului în care conform cercetărilor efectuate de membrii Grupului Milvus se găsesc și populații ale unor specii de pești stagnofile care și-au redus drastic arealul de răspândire în ultimele decenii (Tinca tinca și Carassius carassius – specie periclitată, conform Cartea Roșie a Vertebratelor din România).
Bibliografie:
Veșcan I., Roșca S., Bilașco Ș. 2016. Studiu de fundamentare privind ”Zonele naturale protejate” – aferent PUG municipiul Reghin. Aedilis proiect SRL, Baia Mare.

Situl a fost desemnat pentru protecția următoarelor specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: vidră (Lutra lutra), izvoraș cu burtă galbenă (Bombina variegata), triton cu creastă (Triturus cristatus), triton comun transilvănean (Triturus vulgaris ampelensis), avat (Aspius aspius), moioagă (Barbus meridionalis), zvârlugă (Cobitis taenia), zglăvoacă (Cottus gobio), porcușor de nisip (Gobio kessleri), porcușor de vad (Gobio uranoscopus), lostriță (Hucho hucho) și pietrar (Zingel zingel).
Alte specii de pești care au fost identificate de către membrii Grupului Milvus (Nagy & Imecs 2009) în interiorul ariei protejate și care trăiesc în râul Mureș pe zona sitului Natura 2000 sunt următoarele: clean (Squalius cephalus), știucă (Esox lucius), oblete (Alburnus alburnus), beldiță (Alburnoides bipunctatus), morunaș (Vimba vimba), scobar (Chondrostoma nasus), mreană (Barbus barbus), porcușor (Gobio gobio), biban (Perca fluviatilis) caracudă (Carassius carassius) și fusar (Zingel streber).
Formularul Standard Natura 2000 a sitului ROSCI0368 Râul Mureș între Deda și Reghin

Numărul de persoane implicate în administrarea ariei protejate: 8

Suprafața totală a ariei protejate: 479 ha

Primele 3 amenințări cu care vă confruntați

  • lucrările hidrotehnice și cele de regularizare a râurilor
  • poluarea apei (inclusiv poluările provenite de la balastiere și cele de la terenurile agricole)
  • pierderea de habitate (inclusiv pierderea habitatelor ripariene și a brațelor moarte)

Fotografii/FILME ale ariilor naturale protejate: