Scurtă descriere a ariei protejate
Aria naturală se află în partea vestică a județului Mureș, pe teritoriul administrativ al orașului Iernut, în apropierea drumului national DN15, care leagă municipiul Târgu-Mureș de orașul Luduș. Situl se află în regiunea biogeografică Continentală și este caracteristic zonă umedă pe cursul râului Mureș (jud. Mureș). Situl este situat pe malul estic al Mureșului, în apropierea localității Lechința, reprezintă un mozainc de habitate de la cele specifice luncii râului Mureș, cu vegetație specifică de luncă, o zonă împădurită în est, pajiște pe coastă de deal și până la zonele de la limita localității, spre nord, unde influența antropică și-a făcut prezența.
Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 283 hectare.
Mozaicul de pajiști stepice include cele ponto-panonice de colilie și de Festuca valesiaca, formate pe soluri scheletice și slab sărăturoase, habitate preferate ale unor taxoni endemici de lepidoptere cum ar fi Cucullia mixta lorica și Hadula dianthi hungarica (ca endemisme panonice), respectiv Conisania poelli ostrogovichi (endemism Transilvănean). Alte lepidoptere rare și importante din acest sit sunt următoarele: Autophila dilucida, Cucullia xeranthemi, Colias chrysotheme și Plebejus sephirus.
Pe lângă nevertebrate, situl găzduiește și mai multe specii de pești, pentru care a fost desemnat. Dintre acestea menționăm avatul (Aspius aspius), porcușorul de nisip (Gobio albipinnatus), petroculul (Romanogobio kesslerii) și boarța (Rhodeus sericeus amarus).
La baza desemnării sitului se află și alte câteva specii faunistice enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică), printre care reptile și amfibieni cu specii de: broască țestoasă de apă (Emys orbicularis), buhai de baltă cu burta roșie (Bombina bombina), specie considerată ca vulnerabilă și aflată pe lista roșie a IUCN.
În sit apare și vidra (Lutra lutra), fiind important și pentru mai multe specii de păsări.

Formularul Standard Natura 2000 a sitului ROSCI0210 Râpa Lechința

Numărul de persoane implicate în administrarea ariei protejate: 8

Suprafața totală a ariei protejate: 323 ha

Primele 3 amenințări cu care vă confruntați:

  • lucrările hidrotehnice și cele de regularizare a râurilor
  • poluarea apei (inclusiv poluările provenite de la balastiere și cele de la terenurile agricole)
  • pierderea de habitate (pierderea habitatelor ripariene și a brațelor moarte, respectiv suprapășunatul și depozitarea gunoaielor în habitate păstrate încă în stare seminaturală)

Fotografii/FILME ale ariilor naturale protejate: