Lista speciilor de mamifere din România


Lista mamiferelor din România

LAGOMORPHA
Leporidae
1 Lepus europaeus – iepure de câmp
2 Oryctolagus cuniculus – iepure de vizuină

ERINACEOMORPHA
Erinaceidae
3 Erinaceus roumanicus – arici

SORICOMORPHA
Soricidae
4 Sorex alpinus – chițcan de munte
5 Sorex araneus – chițcan de pădure
6 Sorex minutus – chițcan pitic
7 Neomys anomalus – chițcan mic de apă
8 Neomys fodiens – chițcan de apă
9 Crocidura leucodon – chițcan de câmp
10 Crocidura suaveolens – chițcan de grădină
Talpidae
11 Talpa europaea – cârtiță

CHIROPTERA
Rhinolophidae
12 Rhinolophus blasii – liliacul cu potcoavă a lui Blasius
13 Rhinolophus euryale – liliacul mediteranean cu potcoavă
14 Rhinolophus ferrumequinum – liliac mare cu potcoavă
15 Rhinolophus hipposideros – liliac mic cu potcoavă
16 Rhinolophus mehelyi – liliacul cu potcoavă a lui Mehely
Miniopteridae
17 Miniopterus schreibersii – liliac cu aripi lungi
Vespertilionidae
18 Eptesicus nilssonii – liliac nordic
19 Eptesicus serotinus – liliac cu aripi late
20 Nyctalus lasiopterus – liliac mare de amurg
21 Nyctalus leisleri – liliac mic de amurg
22 Nyctalus noctula – liliac de amurg
23 Pipistrellus kuhlii – liliacul pitic al lui Kuhl
24 Pipistrellus nathusii – liliacul pitic al lui Nathusius
25 Pipistrellus pipistrellus – liliac pitic
26 Pipistrellus pygmaeus – liliac pigmeu
27 Barbastella barbastellus – liliac cârn
28 Plecotus auritus – liliac urecheat brun
29 Plecotus austriacus – liliac urecheat cenușiu
30 Vespertilio murinus – liliac bicolor
31 Hypsugo savii – liliacul lui Savi
32 Myotis alcathoe – liliac mustăcios Alcathoe
33 Myotis aurascens – liliac mustăcios de stepă
34 Myotis bechsteinii – liliac cu urechi mari
35 Myotis brandtii – liliacul lui Brandt
36 Myotis capaccinii – liliacul cu picioare lungi
37 Myotis dasycneme – liliac de iaz
38 Myotis daubentoni – liliac de apă
39 Myotis emarginatus – liliac cărămiziu
40 Myotis myotis – liliac comun
41 Myotis mystacinus – liliac mustăcios
42 Myotis nattereri – liliacul lui Natterer
43 Myotis oxygnathus – liliac comun mic

CARNIVORA
Canidae
44 Canis aureus – șacal
45 Canis lupus – lup
46 Nyctereutes procyonoides – câine enot
47 Vulpes vulpes – vulpe
Ursidae
48 Ursus arctos – urs brun
Mustelidae
49 Mustela erminea – hermelină
50 Mustela eversmanii – dihor de stepă
51 Mustela lutreola – nurcă europeană
52 Mustela nivalis – nevăstuică
53 Mustela putorius – dihor de casă
54 Neovison vison – nurcă americană
55 Vormela peregusna – dihor pătat
56 Martes foina – jder de piatră
57 Martes martes – jder de copac
58 Meles meles – bursuc
59 Lutra lutra – vidră
Phocidae
60 Monachus monachus – focă cu burtă albă
Felidae
61 Felis silvestris – pisică sălbatică
62 Lynx lynx – râs

ARTIODACTYLA
Suidae
63 Sus scrofa – mistreț
Cervidae
64 Dama dama – cerb lopătar
65 Cervus elaphus – cerb comun
66 Capreolus capreolus – căprior
67 Alces alces – elan
Bovidae
68 Bison bonasus – zimbru
69 Rupicapra rupicapra – capră neagră
70 Ovis orientalis – muflon

RODENTIA
Sciuridae
71 Sciurus vulgaris – veveriță
72 Marmota marmota – marmotă
73 Spermophilus citellus – popândău
Castoridae
74 Castor fiber – castor
Gliridae
75 Dryomys nitedula – pârș cu coadă stufoasă
76 Eliomys quercinus – pârș de ghindă
77 Muscardinus avellanarius – pârș de alun
78 Glis glis – pârș mare
Dipodidae
79 Sicista betulina – șoarece săritor de pădure
80 Sicista loriger – șoarece săritor de stepă
81 Sicista trizona – șoarece săritor maghiar
Cricetidae
82 Cricetulus migratorius – grivan călător
83 Cricetus cricetus – hârciog
84 Mesocricetus newtoni – hamster românesc
85 Ondatra zibethicus – bizam
86 Clethrionomys glareolus – șoarece scurmător
87 Arvicola amphibius – șobolan de apă
88 Chionomys nivalis – șoarece de zăpadă
89 Microtus agrestis –…………………
90 Microtus arvalis – șoarece de câmp
91 Microtus levis – …………………..
92 Microtus subterraneus – șoarece subpământean
93 Microtus tatricus – șoarece de Tatra
Muridae
94 Micromys minutus – șoarece pitic
95 Apodemus agrarius – șobolan de câmp
96 Apodemus flavicollis – șoarece gulerat
97 Apodemus sylvaticus – șoarece de pădure
98 Apodemus uralensis – șoarece de stepă
99 Rattus norvegicus – șobolan de casă cenușiu
100 Rattus rattus – șobolan de casă
101 Mus musculus – șoarece de casă
102 Mus spicilegus – șoarece de mișună
Spalacidae
103 Spalax antiquus – orbetele lui Méhely
104 Spalax graecus – orbete bucovinean
105 Spalax istricus – orbete oltean
106 Nannospalax (leucodon) leucodon – orbete mic
107 Nannospalax (leucodon) hungaricus – orbete maghiar
108 Nannospalax (leucodon) transsylvanicus – orbete transilvănean
Myocastoridae
105 Myocastor coypus – nutrie

CETACEA – CETACEA
Delphinidae
110 Tursiops truncatus – delfin cu bot gros
111 Delphinus delphis – delfin comun
Phocoenidae
112 Phocoena phocoena – porc de mare