Monthly Archives: July 2017

Poziție comună

Transparență în luarea deciziilor legate de carnivore mari, plata reală și în timp a pagubelor provocate, folosirea corectă a cotei de intervenție exclusiv pentru rezolvarea cazurilor problematice cu ursi respectiv dezvoltarea și aplicarea unei metodologii științifice de monitorizare a populațiilor. Citeste mai departe

Postat în categoria Știri | Lasă un răspuns

Un fenomen rar și un caz fericit!

În urmă cu trei ani, au fost inelați doi pui de acvilă țipătoare mică în același cuib în județul Harghita. Ocazie rară, deoarece la acvile puiul mai mare tinde să elimine puiul mai mic, prin fenomenul numit cainism. De altfel, în România au fost înregistrate doar două astfel de cazuri, printre ele, cuibul de la Vidăcut (HR). Luna aceasta, Baranyi Ildikó a reușit să fotografieze o acvilă cu inel colorat între Belin și Aita Mare (CV). Din baza de date am reușit să o identificăm ca fiind puiul cel mic din cuibul de la Vidăcut, fiind revăzut la 66 km S-E de locul inelării. Un caz fericit și un rezultat îmbucurător pentru acțiunile de studiu și conservare a speciei!  Citeste mai departe

Postat în categoria Știri | Lasă un răspuns

LEHUA – Learning Humanity from Animals

Ce putem învăța de la animale? V-ați pus vreodată această întrebare?

Noi suntem pe deplin convinși că materialele didactice, fie aparținând sistemului formal de învățare, fie stilurilor nonformale, pot fi atractive pentru copii, tineri și adulți (13-29 ani) dacă includ jocuri despre natură și animale. Citeste mai departe

Postat în categoria Știri | Lasă un răspuns

ROSCI0210 Râpa Lechința

Scurtă descriere a ariei protejate
Aria naturală se află în partea vestică a județului Mureș, pe teritoriul administrativ al orașului Iernut, în apropierea drumului national DN15, care leagă municipiul Târgu-Mureș de orașul Luduș. Situl se află în regiunea biogeografică Continentală și este caracteristic zonă umedă pe cursul râului Mureș (jud. Mureș). Situl este situat pe malul estic al Mureșului, în apropierea localității Lechința, reprezintă un mozainc de habitate de la cele specifice luncii râului Mureș, cu vegetație specifică de luncă, o zonă împădurită în est, pajiște pe coastă de deal și până la zonele de la limita localității, spre nord, unde influența antropică și-a făcut prezența.
Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 283 hectare.
Mozaicul de pajiști stepice include cele ponto-panonice de colilie și de Festuca valesiaca, formate pe soluri scheletice și slab sărăturoase, habitate preferate ale unor taxoni endemici de lepidoptere cum ar fi Cucullia mixta lorica și Hadula dianthi hungarica (ca endemisme panonice), respectiv Conisania poelli ostrogovichi (endemism Transilvănean). Alte lepidoptere rare și importante din acest sit sunt următoarele: Autophila dilucida, Cucullia xeranthemi, Colias chrysotheme și Plebejus sephirus.
Pe lângă nevertebrate, situl găzduiește și mai multe specii de pești, pentru care a fost desemnat. Dintre acestea menționăm avatul (Aspius aspius), porcușorul de nisip (Gobio albipinnatus), petroculul (Romanogobio kesslerii) și boarța (Rhodeus sericeus amarus).
La baza desemnării sitului se află și alte câteva specii faunistice enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică), printre care reptile și amfibieni cu specii de: broască țestoasă de apă (Emys orbicularis), buhai de baltă cu burta roșie (Bombina bombina), specie considerată ca vulnerabilă și aflată pe lista roșie a IUCN.
În sit apare și vidra (Lutra lutra), fiind important și pentru mai multe specii de păsări.

Formularul Standard Natura 2000 a sitului ROSCI0210 Râpa Lechința

Numărul de persoane implicate în administrarea ariei protejate: 8

Suprafața totală a ariei protejate: 323 ha

Primele 3 amenințări cu care vă confruntați:

 • lucrările hidrotehnice și cele de regularizare a râurilor
 • poluarea apei (inclusiv poluările provenite de la balastiere și cele de la terenurile agricole)
 • pierderea de habitate (pierderea habitatelor ripariene și a brațelor moarte, respectiv suprapășunatul și depozitarea gunoaielor în habitate păstrate încă în stare seminaturală)

Fotografii/FILME ale ariilor naturale protejate:


Postat în categoria Știri | Lasă un răspuns

ROSCI0367 Râul Mureș între Morești și Ogra

Scurta descriere a ariilor protejate
Situl Nautra 2000 ROSCI0367 Râul Mureș între Morești și Ogra se întinde în județul Mureș pe teritoriul administrativ al orașelor Iernut și Ungheni și al comunelor Ogra, Sânpaul, Cristești și Pănet.
Situl se poate accesa din toate localitățile aflate de-a lungul acestuia: Cristești, Morești, Vidrasău, Sânmărghita, Chirileu, Ungheni, Cipău, Ogra, Sânpaul, Cristești și Oarba de Mureș.
Aria protejată se întinde din amonte de Cipău până în apropierea localității Cristeși, aceasta urmărește cursul Mureșului, dar cuprinde atât pășuni cu arbori solitari cât și câteva terenuri arabile.
Situl a fost propus în special pentru protecția speciilor de pești dar și pentru protecția unor specii de amfibieni, nevertebrate cât și pentru vidră. Acesta include râul Mureș și câteva habitate aflate dealungul acestuia (în special pășuni, dar și câteva terenuri arabile). În zona sitului, râul Mureș se află într-o stare de conservare destul de bună, având destul de multe arbori pe malul acestuia, în unele zone acestea formează chiar și mici zăvoaie. Totuși, se găsesc și secțiuni unde acestea lipses de pe malul râului, terenurile agricole ajungând foarte aproape de malul râului.Situl a fost desemnat pentru protecția următoarelor specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: vidra (Lutra lutra), izvoraș cu burtă galbenă (Bombina variegata), avat (Aspius aspius), zvârlugă (Cobitis taenia), porcușor de șes (Gobio albipinnatus), porcușor de nisip (Gobio kessleri), boarță (Rhodeus sericeus amarus), dunăriță (Sabanejewia aurata), fusar (Zingel streber) cât și pentru protecția speciilor de libelule Coenagrion ornatum și Ophiogomphus cecilia.
Alte specii de pești care au fost identificate de către membrii Grupului Milvus în interiorul ariei protejate și care trăiesc în râul Mureș pe zona sitului Natura 2000 sunt următoarele: clean (Squalius cephalus), știucă (Esox lucius), oblete (Alburnus alburnus), beldiță (Alburnoides bipunctatus), morunaș (Vimba vimba), scobar (Chondrostoma nasus), mreană (Barbus barbus), porcușor (Gobio gobio) și biban (Perca fluviatilis).

Formularul Standard Natura 2000 a sitului ROSCI0367 Râul Mureș între Morești și Ogra

Numărul de persoane implicate în administrarea ariei protejate: 8

Suprafața totală a ariei protejate: 479 ha

Primele 3 amenințări cu care vă confruntați:

 • lucrările hidrotehnice și cele de regularizare a râurilor
 • braconajul
 • tăierea copacilor de pe malul râului

Fotografii/FILME ale ariilor naturale protejate:


Postat în categoria Știri | Lasă un răspuns

ROSCI0369 Râul Mureș între Iernuțeni și Periș

Scurta descriere a ariilor protejate
Situl de importanţă comunitară (SCI) ROSCI0369 Râul Mureș între Iernuțeni și Periș este localizat în zona umedă din lunca râului Mureș între localitățile Iernuțeni și Periș, în regiunea biogeografică continentală la o altitudine medie de 347 m și pe o suprafață de 235,9 ha.
Ecosistemele acvatice – zona umedă (râuri, lacuri) – reprezintă o pondere de 49 % din totalul suprafeței ariei. Restul claselor de habitate sunt culturile (teren arabil) și păduri de foioase.
Desemnarea acestui SCI a fost realizată mai ales pentru conservarea următoarelor specii de pești de interes conservativ enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Barbus meridionalis (mreană vânătă), Aspius aspius (avat), Rhodeus sericeus amarus (boarță), Gobio kessleri și Gobio albipinnatus (porcușor de nisip), Cobitis taenia (zvârlugă), Sabanejewia aurata (dunărița) și Zingel streber (fusar). Alte specii cu stil de viață legată de habitatele acvatice prezente în formularul standard a sitului sunt speciile de amfibieni: Triturus cristatus (triton cu creastă) și subspecia Triturus vulgaris ampelensis (tritonul comun) – subspecie endemic Transilvaniei.
În afară de speciile de amfibieni și pești menţionate anterior, formularul standard Natura 2000 face referire la următoarea specie de interes conservativ: țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis), fiind astfel printre puținele situri desemnate pentru această specie.
Aria găzduieşte efective importante din specia Zingel streber, caracteristică acestei zone biogeografice, practic râul Mureș găzduiește una dintre cele mai stabile populații ale speciei.
Fiind un ecosistem preponderent acvatic acesta este foarte vulnerabil la impactul antropic. Categoriile de impact antropic la care zona este vulnerabilă fiind principala cauză a degradării sau distrugerii habitatelor acvatice caracteristice sunt: agricultura intensivă, activitățile industriale, poluarea prin îngrășăminte chimice, extinderea și dezvoltarea teritorială, circulația, braconajul și folosirea ca momeală de către pescari a speciilor Gobio și Zingel streber.
Bibliografie:
Veșcan I., Roșca S., Bilașco Ș. 2016. Studiu de fundamentare privind ”Zonele naturale protejate” – aferent PUG municipiul Reghin. Aedilis proiect SRL, Baia Mare.

Formularul Standard Natura 2000 a sitului ROSCI0369 Râul Mureș între Iernuțeni și Periș

Numărul de persoane implicate în administrarea ariei protejate: 8

Suprafața totală a ariei protejate: 235.9 ha

Primele 3 amenințări cu care vă confruntați:

 • braconajul
 • tăierea copacilor de pe malul râului
 • poluarea apei

Fotografii/FILME ale ariilor naturale protejate:


Postat în categoria Știri | Lasă un răspuns

ROSCI0368 Râul Mureș între Deda și Reghin

Scurta descriere a ariilor protejate
Situl se află în regiunea biogeografică Continentală și este caracteristic zonă umedă pe cursul râului Mureș (jud. Mureș). Situl a fost propus de către Grupul Milvus (http://www.natura2000proposals.ro/) în special pentru protecția speciilor de pești dar și pentru protecția unor specii de amfibieni cât și a vidrei. Acesta include râul Mureș cât și zonele din imediata vecinătate a acestuia între localitățile Deda și Reghin (jud. Mureș). La nivelul localității Ideciu de Jos situl cuprinde și câteva brațe moarte ale Mureșului în care conform cercetărilor efectuate de membrii Grupului Milvus se găsesc și populații ale unor specii de pești stagnofile care și-au redus drastic arealul de răspândire în ultimele decenii (Tinca tinca și Carassius carassius – specie periclitată, conform Cartea Roșie a Vertebratelor din România).
Bibliografie:
Veșcan I., Roșca S., Bilașco Ș. 2016. Studiu de fundamentare privind ”Zonele naturale protejate” – aferent PUG municipiul Reghin. Aedilis proiect SRL, Baia Mare.

Situl a fost desemnat pentru protecția următoarelor specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: vidră (Lutra lutra), izvoraș cu burtă galbenă (Bombina variegata), triton cu creastă (Triturus cristatus), triton comun transilvănean (Triturus vulgaris ampelensis), avat (Aspius aspius), moioagă (Barbus meridionalis), zvârlugă (Cobitis taenia), zglăvoacă (Cottus gobio), porcușor de nisip (Gobio kessleri), porcușor de vad (Gobio uranoscopus), lostriță (Hucho hucho) și pietrar (Zingel zingel).
Alte specii de pești care au fost identificate de către membrii Grupului Milvus (Nagy & Imecs 2009) în interiorul ariei protejate și care trăiesc în râul Mureș pe zona sitului Natura 2000 sunt următoarele: clean (Squalius cephalus), știucă (Esox lucius), oblete (Alburnus alburnus), beldiță (Alburnoides bipunctatus), morunaș (Vimba vimba), scobar (Chondrostoma nasus), mreană (Barbus barbus), porcușor (Gobio gobio), biban (Perca fluviatilis) caracudă (Carassius carassius) și fusar (Zingel streber).
Formularul Standard Natura 2000 a sitului ROSCI0368 Râul Mureș între Deda și Reghin

Numărul de persoane implicate în administrarea ariei protejate: 8

Suprafața totală a ariei protejate: 479 ha

Primele 3 amenințări cu care vă confruntați

 • lucrările hidrotehnice și cele de regularizare a râurilor
 • poluarea apei (inclusiv poluările provenite de la balastiere și cele de la terenurile agricole)
 • pierderea de habitate (inclusiv pierderea habitatelor ripariene și a brațelor moarte)

Fotografii/FILME ale ariilor naturale protejate:


Postat în categoria Știri | Lasă un răspuns

Tabăra de inelare de pe Grindul Chituc continuă și în 2017!

Asociația Grupul Milvus a organizat în perioada 2014-2016 o tabără anuală de inelare pentru studierea dinamicii de migrație a păsărilor cântătoare care traversează România prin Grindul Chituc. În  cei trei ani, au fost inelate în total 37193 exemplare aparținând a 127 specii, cele mai abundente specii fiind: muscar mic (4442), măcăleandru (3729), pițigoi albastru (3013), sfrâncioc roșiatic (2477) și pitulice fluierătoare (2371). Citeste mai departe

Postat în categoria Știri | Lasă un răspuns

Protejăm Natura! Ghiduri de bune practici: infratrusctură rutieră, energie eoliană și microhidrocentrale

Confortul civilizației aduce mari presiuni asupra naturii și a resurselor sale. Efectele?
Reducerea, fragmentarea şi/sau distrugerea habitatelor, a ecosistemelor naturale şi a peisajelor în ansamblu sau perturbarea chiar şi până la dispariţie a populaţiilor speciilor sălbatice. Cauzele acestor efecte sunt variate şi de cele mai multe ori greu de controlat, generând conflicte de tipul om-natură. Citeste mai departe

Postat în categoria Știri | Lasă un răspuns

Victor, Bolomey, Márton și alte dumbrăvence cu transmițători satelitari

Te apropii încet, tiptil, îți ții chiar și respirația. Speri din toată inima ca dumbrăveanca din scorbura artificială sau peretele de loes spre care te îndrepți să nu te audă. E o pasăre extrem de bănuitoare, va zbura la cel mic zgomot pe care îl va considera dușmănos. Așa că apropierea de cuibul ei este una dintre cele mai dificile momente, căci o faci cu o plasă pentru a te asigura că pasărea nu va zbura. Citeste mai departe

Postat în categoria Știri | 2 Răspunsuri